Prigogine, Ilya, Stengers, Isabelle, Nová aliance, 0

Nová aliance , samizdat,

sešit, cyklostyl - samizdat; dobrý stav; 43 stran