Kategorie: Folk
Mahavishnu, Orchestra, Mahavishnu, 1976

Mahavishnu CBS,

LP, VG/VG