Kategorie: Folk
Kryl, Karel, Rakovina, 1990

Rakovina Bonton,

LP, VG/VG